kako_razlikovati_jedinstveni_maticni_broj_gradana_jmbg_i_osobni_identifikacijski_broj_oib

Kako razlikovati jedinstveni matični broj građana (JMBG) i osobni identifikacijski broj (OIB)

Potaknut mnogim upitima i razgovorima,u zadnje vrijeme, o sličnostima i razlikama između osobnog indetifikacijskog broja (nadalje se u tekstu može pojaviti i službena kratica "OIB") i jedinstvenog matičnog broja građana (JMBG-a), odlučio sam napraviti malu seriju članaka koja će nam moći dodatno pojasniti malu zbrku koju nam donosi novina zvana "OIB". Umjesto da seriju započnemo s člankom "Što OIB uopće jest?" (takav članak možete očekivati u nastavku:), prvo bih htio razjasniti razlike između JMBG-a i OIB-a.

<p>
Prije svega, negdje će u tekstu bit napisan &quot;osobni indetifikacijski broj&quot;, a negdje &quot;OIB&quot;, to je zato da tekst ostane &scaron;to razumljiviji i jednostavniji za čitanje i praćenje, budući da se dijelovi teksta prenose izravno iz zakona o Osobnom identifikacijskom broju.<br />
Isto vrijedi i za &quot;jedinstveni matični broj građana&quot; i JMBG, zatim za &quot;matični broj pravne osobe&quot; ili &quot;MB&quot; (iako se u tekstu može pojaviti i &quot;matični broj subjekta&quot; ili &quot;MBS&quot;.</p>
<p>
<br />
<strong>1. Primjena osobnog indetifikacijskog broja – OIB-a</strong></p>
<p>
Od 1. siječnja 2009. godine u Republici Hrvatskoj počeo se primjenjivati Zakon o osobnom identifikacijskom broju. Prema odredbama navedenog Zakona osobni identifikacijski broj uvodi se kao stalna identifikacijska oznaka svake osobe koju će koristiti sva tijela javne vlasti u svakodnevnom radu, kod razmjene podataka i kod upisa osoba u službene evidencije. Uvođenjem stalne i obvezne oznake osoba, odnosno uvođenjem osobnoga identifikacijskog broja stvara se pravni sustav koji se temelji na jednoznačnom upisu osoba &scaron;to je preduvjet informatizacije državne uprave u cijelosti. Samo informatizirana državna uprava omogućit će pravovremenu razmjenu informacija potrebnu za pravodobnu i dosljednu provedbu upravnih, poreznih i kaznenih postupaka, uz istovremeno olak&scaron;avanje i ubrzavanje postupaka koje građani vode pred tijelima javne vlasti radi ostvarivanja raznih prava.</p>
<p>
Zakonom se predviđa prijelazno razdoblje uvođenja OIB-a od dvije godine, čijim zavr&scaron;etkom započinje puna primjena osobnoga identifikacijskog broja (dakle, od 1. siječnja 2011.). Tijekom 2009. godine OIB se odredio i dodijelio svim osobama te je započeo upis određenih i dodijeljenih osobnih identifikacijskih brojeva u službene evidencije. Od 1. siječnja 2010. godine, uz nastavak upisa OIB-a u preostale službene evidencije, započela je i primjena osobnoga identifikacijskog broja na poreznim prijavama i u platnom prometu.</p>
<p>
<strong>2. JMBG i OIB – Kako ih razlikovati?</strong></p>
<p>
Jedinstveni matični broj građana sastoji se od trinaest znamenki, koje su se konstruirale na način da predstavljaju osobne podatke osobe kojoj se taj broj određuje i dodjeljuje (dan, mjesec i godina rođenja, spol i ostalo). Prema načinu određivanja niza znamenki koje čine OIB, koji čine niz slučajno odabranih brojeva, osobni identifikacijski broj za razliku od jedinstvenoga matičnog broja građana &scaron;titi privatnost osobe, jer se niz brojeva ne može dovesti u vezu s osobom kojoj je dodijeljen.</p>
<p>
Osobni identifikacijski broj pak, sastoji se od jedanaest znamenki od čega se prvih deset znamenki određuje slučajnim odabirom niza brojeva koji na taj način ne pokazuju izravnu vezu s osobom kojoj se taj broj određuje. Jedanaesta znamenka predstavlja kontrolni broj.</p>
<p>
<strong>3. JMBG – &Scaron;to sada s njim?</strong></p>
<p>
Uvođenje OIB-a bio je postepeni proces u kojem su se u prvoj fazi, osobama određivali i dodijelivali osobni identifikacijski brojevi, a nakon toga su se, u drugoj fazi, osobni identifikacijski brojevi upisivali u sve službene evidencije. Radi postepeno uvođenja OIB-a, tijekom 2009.i 2010. godine na svim prijavama i u platnom prometu koristili su se jedinstveni matični brojevi građana i dodijeljeni im OIB-ovi, a od 1. siječnja 2011. godine na poreznim prijavama i u platnom prometu koristi se samo OIB. Prema opisanom načinu kori&scaron;tenja osobnoga identifikacijskog broja, kao stalne oznake osoba pred svim tijelima javne vlasti, jedinstveni matični broj građana (JMBG) izgubio je svoju dosada&scaron;nju svrhu pa je njihova dodjela i postala suvi&scaron;na.</p>
<p>
<strong>4. &Scaron;to s djecom koja su rođena nakon 1. siječnja 2009. godine?</strong></p>
<p>
Novim osobama, u smislu zakonskih odredaba o osobnom identifikacijskom broju, smatraju se hrvatski državljani rođeni nakon 1. siječnja 2009. godine.</p>
<p>
<strong>5. &Scaron;to je s osobama koje su stekle državljanstvo, pravnim osobama, obrtima i ostalima?</strong></p>
<p>
Osobe koje stekle hrvatsko državljanstvo nakon 1. siječnja 2009., pravne osobe sa sjedi&scaron;tem na području Republike Hrvatske osnovane nakon 1. siječnja 2009, te strane osobe kod kojih je povod za praćenje nastao nakon 1. siječnja 2009.godine (upis u službene evidencije i/ili stjecanje statusa poreznog obveznika), također su dobila svoj OIB,pa (kao i u 3 točki) se primjerice, matični broj subjekta (matični broj pravne osobe, MB ili MBS) prestao upotrebljavati i postao suvi&scaron;an od 01.siječnja 2011.godine, te se samo koristi OIB.</p>
<p>
Obrt je djelatnost koju obavlja fizička osoba građanin. S obzirom da obrt nema pravnu<br />
osobnost, za djelatnost obrta neće se određivati poseban OIB. Obrtnici u obavljanju obrtničke djelatnosti koriste OIB koji im je dodijeljen kao hrvatskim državljanima.</p>
<p>
<strong>6. A &scaron;to ako me svejedno pitaju za JMBG ili matični broj pravne osobe?</strong></p>
<p>
Moguće je da kod ispunjavanja različitih obrazaca, jo&scaron; uvijek, dođe do potrebe za JMBG-om ili matičnim brojem pravne osobe, pa nije lo&scaron;e ako imate taj podatak negdje zapisan. Naravno negdje gdje nije nikom dostupan, osim Vama, radi sprečavanja mogućnosti zlouporabe podataka, a ako ste zaposlenik kod pravne osobe (u tvrtki) i zatreba Vam matični broj pravne osobe(MB ili MBS), vlasnici tvrtki, direktori, računovodstvo tvrtke ili djelatnici koji duže rade, vjerovatno znaju taj podatak.</p>