kako_postaviti_police

Kako postaviti police

NOSAČI POLICA

Postoje dvije glavne vrste konzola za postavljanje polica: pravokutne konzole koje se pričvršćuju izravno na zid te tračni sustav konzola s krakom za umetanje u okomiti nosač i podesiv po visini.

Najjednostavniji tip pravokutne konzole izrađen je od prešanog čelika i dostupan je u veličinama od 75 mm do 300 mm. Neke kutne konzole imaju jedan krak dulji od drugoga i to onaj koji se pričvršćuje na zid.

Dekorativne konzole od kovanoga željeza, sa spiralnim uzorcima između krakova, još uvijek izrađuju neki kovači, a imitacije konzola od kovanog željeza dostupne su u mnogim trgovinama.

Lagani tračni sustav, izrađen od aluminija sa srebrenim ili zlatnim galvaniziranim premazom, upotrebljava se tamo gdje se povremeno mijenjaju visine police ili gdje je potrebna kombinacija polica različitih visina. Potporni krak zakvači se u utor u okomitom nosaču i može se podešavati na razmacima od oko 25 cm. Neki sustavi imaju krakove koji kližu po nosaču pa kao takvi imaju neograničene mogućnosti podešavanja. Krakovi se učvršćuju u svom položaju pritiskom težine
police prema dolje.

UČVRŠĆIVANJE PRAVOKUTNIH KONZOLA

1. Označite zid olovkom na odgovarajućoj visini police. Pridržite konzolu uza zid tako da gornji krak bude u ravnini s oznakom na zidu pa pomoću libele provjerite okomitost konzole. Označite olovkom rupe na zidu.

2. Izbušite zid na označenim mjestima svrdlom za beton i umetnite tiple. Pričvrstite konzolu zavrtnjima (»šarafima«) dužine oko 40 mm tako da mogu proći kroz žbuku i još najmanje 25 mm ispod, u ciglu. Njihova debljina ovisi o širini rupe na konzoli – obično br. 8 za manje ili br. 10 za veće konzole. Uvijek upotrijebite najveći zavrtanj koji može proći kroz rupu konzole. Libelom provjerite stoji li gornji krak vodoravno. Ako nije vodoravan, stavite iza okomitog kraka tanke komadiće iverice.

3. Postavite ostale konzole na jednak način pazeći da sve budu na jednakoj razini. Položite policu na konzole. Provjerite libelom stoji li polica vodoravno. Označite policu s donje strane kroz rupe kraka šilom ili ručnim svrdlom. Pričvrstite policu na konzole zavrtnjima dugačkim oko polovice debljine police.

UČVRŠĆIVANJE TRAČNIH SUSTAVA

Najvažnije je da su vrhovi svih nosača na jednakoj visini jer inače police ne bi bile u ravnini.

1. Označite na zidu željenu visinu prvog nosača. Pridržavajući nosač, na zidu olovkom označite mjesto za gornju rupu. Izbušite zid, umetnite učvrsnicu (tipl) i upotrijebite zavrtan) (šaraf) od 50 mm za pričvršćenje nosača na zid. Nemojte pritegnuti zavrtanj, neka nosač malo visi i njiše se kao klatno.

2. Nosač je u okomitom položaju: pridržite ga uza zid i obilježite preostale rupe. IzbuŠite zid i umetnite tiple te pričvrstite nosač zavrtnjima br. 8 ili 10.

3. Letvu s potpuno ravnim rubom postavite na vrh pričvršćenog nosača i poravnajte pomoću libele te označite položaj vrha sljedećeg nosača. Pričvrstite drugi nosač na isti način kao i prethodni. Nastavite montirati ostale nosače.

Kod zidova s neravnom površinom upotrijebite tanke komadiće lesonita iza jedne ili više rupa kako biste spriječili iskrivljavanje nosača.