Kako radi električni motor | Rad električnog motora

Električni motor okreće neku osovinu, primjerice osovinu kotača dječje električne željeznice. Protokom električne struje, žičana zavojnica u motoru se magnetizira. Magnet okreće zavojnicu, a ona osovinu.

Električna struja odlazi iz baterije do zavojnice smještene između polova magneta. Zavojnica stvara magnetsko polje čiji se polovi zakreću prema polovima magneta. Sjeverni pol zavojnice se pomiče prema južnom polu magneta, a južni prema sjevernom. Kao posljedica tog međusobnog djelovanja magnetskih polja zavojnica se zakreće.

Kad polovi zavojnice dođu do magnetskih polova suprotnog predznaka, struja u zavojnici promijeni smjer. Tu promjenu izaziva komutator. Promjenom smjera struje mijenja se i magnetsko polje zavojnice. Južni pol postaje sjeverni, pa zavojnicu sada provlače magnetski polovi koji su je ranije odbijali. Na taj se način zavojnica neprestano okreće. Svakih pola okreta komutator mijenja smjer struje.