Kako se snima na magnetoskopsku vrpcu Snimanje muzike

Kako se snima na magnetoskopsku vrpcu | Snimanje muzike

Od 1877. godine, kada je Thomas Alva Edison prvi put snimio zvuk, došlo je do brojnih usavršavanja na tom području da ih je gotovo nemoguće sve i nabrojiti. Tehnika snimanja zvuka i njegove reprodukcije posebno danas napreduje vrlo brzo, i svi mi uživamo korist od toga.

Snimanje na magnetofonsku vrpcu, međutim, predstavlja jedan od najvećih uspjeha na tom polju. Mnogi ne znaju, ipak, da ta vrsta snimanja igra važnu ulogu i prilikom snimanja gramofonske ploče. Kad se proizvode gramofonske ploče, naime, izvorni zvuk se prima pomoću jednog ili više mikrofona. Zvuk se potom snima na posebnu vrstu vrpce koja se zove magnetofonska vrpca. U tom postupku se zvuk mijenja u električne signale koji na poseban način izazivaju magnetiziranje dijelića u vrpci.

Kad se kasnije traka pusti u rad, ti namagnetizirani dijelići stvaraju odgovarajuće električne signale koji se onda pretvaraju u zvuk. Magnetofonska vrpca se upotrebljava u proizvodnji gramofonskih ploča zbog toga što se ona može sijeći i iznova sastavljati i kombinirati, tako da se odredeni njezini dijelovi mogu izbacivati, a novi umetnuti umjesto starih.

Zvuk sa vrpce šalje se na uređaj koji usijeca ureze u jedan gladak kotur. Pomoću toga kotura prave se matične ploče, koje kasnije služe za izradu, tj. za prešu ploča. U postupku usijecanja ureza u neki materijal od kojega se prave ploče primjenjuju se tlak i toplina vodene pare.

Tako se vrpca upotrebljava u izradi ploča. Ali, kao što znate, vrpca se može koristiti i kao konačni proizvod snimljena zvuka. S vrpce, prema tomu, možemo neposredno slušati glazbu. Usavršavanje magnetofonske vrpce vrlo je dugačak proces. U početku su u tu svrhu upotrebljavani kalemovi žice, a kasnije je vrpca izrađivana od čvrste kovine, ali rezultati nisu bili najbolji.

Kad su saveznici oslobodili Njemačku, pred konac Drugog svjetskog rata, pronašli su u tamošnjim radio stanicama magnetofone vrlo dobre kvalitete, čije su vrpce bile izrađene od plastičnog materijala. Dalji brzi napredak na ovom području time je bio osiguran.
Uslijed toga što se zvuk bilježi na vrpcu magnetiziranjem dijelića ria površini vrpce, on se može reproducirati na tisuće puta a da se pri tomu ne povećaju Šumovi niti da se pogorša kvaliteta zvuka. Jednako tako, zvuk se može izbrisati s vrpce razmagnetiziranjem. a potom se na tu istu vrpcu može iznova snimati!